کارکنان شرکت

حسام معطوفی

مدیر عامل


اسدالله کاظمی

رییس هیئت مدیره


علیرضا صابری

نایب رییس هیئت مدیره


مهران معنوی

عضو هیئت مدیره